ANBI Stichting Volksbond Amsterdam

De Stichting Volksbond Amsterdam wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als donateur van de Volksbond uw gift mag aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor de aftrek van periodieke giften. Daarvoor dient u samen met ons de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Hieronder vindt u onze officiële ANBI gegevens.

NAW-gegevens

 • Bezoekadres: Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam
 • Telefoon 088 – 44 54 000
 • Postadres: Postbus 94295, 1090 GG Amsterdam
 • RSIN fiscaal nummer: 0092.41.681 

Doelstelling

Het organiseren van zorg voor de meest kwetsbare personen, in het bijzonder degenen die lijden aan verslavings- en/of psychische problemen. 

Directie en Bestuur

De Volksbond is een Stichting met een Bestuur en twee directeuren die aangestuurd wordt door de Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Volksbond.

Directie:
de heer B. van Velde
de heer R. de Bood

Bestuur:
mevrouw A. Tanja, voorzitter
de heer P. Lauwers, penningmeester
mevrouw M. van den Berg, penningmeester
mevrouw H. van Riessen, secretaris
de heer R. Flos, lid Bestuur
de heer E. Lemstra, lid Bestuur

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en beloningscode bestuurders in de zorg
Beloning algemeen: voor de beloning van medewerkers wordt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening toegepast.

Beloning directeur: salariëring volgens de ‘Beloningscode bestuurders in de zorg’en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Hoofdpunten organisatiejaarplan

Het werk dat de instelling doet

 • Cliënten onderdak bieden.
 • Cliënten begeleiden naar duurzame zelfstandigheid waarbij terugval wordt voorkomen. Door een aanpak met een sterke focus op samenwerking, participatie en integratie met de buurt en wijk waar onze cliënten wonen of activiteiten uitvoeren.

Lees hier het Tweejarenplan

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het directieverslag dat onderdeel is van de jaarrekening. Zie onderstaand de link naar de jaarrekeningen van 2015 en 2016.

De manier waarop de instelling geld werft
Bron inkomsten van de Volksbond:

 • Circa 90% WMO
 • Circa 7% overige subsidies
 • Circa 3% eigen bijdrage van bewoners en fondsen

In de jaarrekening (zie hieronder) worden de inkomsten gespecificeerd per bron.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling

 • De Volksbond heeft geen onroerend goed in eigendom of belangen in andere stichtingen of organisaties.
 • Het vermogen valt uiteen in de egalisatiereserve, het RAK en het eigen vermogen.
 • Het vermogen is met name bedoeld om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en van de organisatie te waarborgen. 
 • Het vermogen wordt in de jaarrekening 2015 en de jaarrekening 2016 verklaard.
 • Het vermogen wordt op één (langlopende) bankrekening beheerd.