ANBI Stichting Volksbond Streetcornerwork Amsterdam

De Stichting Volksbond Streetcornerwork wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als donateur van de stichting uw gift mag aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor de aftrek van periodieke giften. Daarvoor dient u samen met ons de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Hieronder vindt u onze officiële ANBI gegevens.

NAW-gegevens

 • Bezoekadres: Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam
 • Telefoon 088 – 44 54 000
 • Postadres: Postbus 94295, 1090 GG Amsterdam
 • RSIN fiscaal nummer:  856397908

Doelstelling

Stichting Volksbond Streetcornerwork zet zich in voor kwetsbare mensen die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen. We richten ons op jongeren, volwassenen, langdurig verslaafden, (voormalig) dak- en thuislozen en zelfstandig wonende mensen die extra ondersteuning behoeven. Met als doel om met betrokkenheid, passie voor ons werk en de kwaliteit van onze zorg de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting te doorbreken door empowerment van onze cliënten. Zodat zij op een duurzame wijze meer zelfstandig (zo zelfstandig mogelijk) kunnen leven en deelnemen aan de samenleving

Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting werkt met een tweehoofdige Raad van bestuur en een Raad van toezicht

Bestuur:

 • de heer B. van Velde
 • de heer R. de Bood

Raad van Toezicht:

 • mevrouw A. Tanja, voorzitter
  mevrouw H. van Riessen, secretaris
 • de heer P. Lauwers, penningmeester
 • mevrouw M. van den Berg, penningmeester
 • de heer R. Flos, lid
 • de heer T. van Ooi, lid
 • Mevrouw M. Brewster, lid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: conform CAO GGZ, de CAO Sociaal Werk (SW) en beloningscode bestuurders in de zorg.
Beloning algemeen: voor de beloning van medewerkers wordt de CAO GGZ  en de CAO SW toegepast.
Beloning Bestuur: salariëring volgens de ‘Beloningscode bestuurders in de zorg’ en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ en de CAO SW.

Beloning raad van toezicht: conform het stichtingsstatuut, artikel 10, 11e lid

Hoofdpunten organisatiejaarplan

Volksbond Streetcornerwork werkt voor jongeren, volwassenen, langdurig verslaafden, (voormalig) dak- en thuislozen en zelfstandig wonende mensen die extra ondersteuning behoeven. Het gaat om  kwetsbare mensen die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren, en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen. Op vier woonlocaties bieden we intramurale woonzorg in het kader van de WMO en Beschermd Wonen. We exploiteren twee locaties met herstartstudio’s. We bieden ambulante woonondersteuning in het kader van ‘Housing first’ en wijkzorg. En we bieden zinvolle dagbesteding voor mensen die (nog niet) in het reguliere arbeidsproces kunnen meekomen.

Lees ook het Tweejarenplan en het Organisatiejaarplan 2019

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het directieverslag dat onderdeel is van de jaarrekening. Zie de jaarrekeningen van 2016 en 2017.

De manier waarop de instelling geld verwerft

Bron inkomsten van Volksbond Streetcornerwork:

 • Circa 25% WMO subsidie van de centrale gemeente
 • Circa 70% subsidies van deelgemeenten
 • Circa 5% overige inkomsten

In de jaarrekening worden de inkomsten gespecificeerd per bron.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen valt uiteen in de egalisatiereserve, een herwaarderingsreserve en het eigen vermogen.

Het vermogen is met name bedoeld om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en van de organisatie te waarborgen.

Het vermogen wordt in de jaarrekening 2016 en de jaarrekening 2017 verklaard.

Het vermogen wordt op één (langlopende) bankrekening beheerd.