ANBI Stichting perMens

Stichting perMens wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u als donateur van de stichting uw gift mag aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor de aftrek van periodieke giften. Daarvoor dient u samen met ons de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Hieronder vindt u onze officiële ANBI-gegevens.

NAW-gegevens

 • Bezoekadres:              Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam
 • Telefoon                       088 – 44 54 000
 • Postadres:                   Postbus 94295, 1090 GG Amsterdam
 • RSIN fiscaal nummer: 856397908
 • KvK                              66108616
 • Website                        permens.nl
 • Aantal medewerkers    325 

Doelstelling

Stichting perMens zet zich in voor kwetsbare mensen die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen. We richten ons op jongeren, volwassenen, langdurig verslaafden, (voormalig) dak- en thuislozen en zelfstandig wonende mensen die extra ondersteuning behoeven. Met als doel om met betrokkenheid, passie voor ons werk en de kwaliteit van onze zorg de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting te doorbreken door empowerment van onze cliënten. Zodat zij op een duurzame wijze meer zelfstandig (zo zelfstandig mogelijk) kunnen leven en deelnemen aan de samenleving.

Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting werkt met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht

Bestuur bestond op 1 januari 2021 uit:

 • de heer R. de Bood

 Raad van Toezicht op 1 januari 2021 uit:

 • de heer Philippe de Jong, voorzitter
 • mevrouw Marieke van den Berg, lid financiële commissie RvT
 • mevrouw Meltem Kaya, lid financiële commissie RvT
 • mevrouw Monique Brewster, lid remuneratiecommissie RvT
 • de heer R. Flos, lid commissie kwaliteit en veiligheid RvT
 • de heer T. van Ooi, lid commissie kwaliteit en veiligheid RvT
 • de heer Mark Wouters, lid financiële commissie RvT

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid:          conform de cao Sociaal Werk (SW)
Beloning algemeen:     voor de beloning van medewerkers wordt de cao SW toegepast.
Beloning Bestuur:        De bestuurder wordt beloond conform onze CAO, met inachtneming van de                                        maximering conform de WNT Zorg klasse 2.

Beloning Raad van Toezicht: de leden ontvingen in 2020 een onkostenvergoeding.

Hoofdpunten organisatiejaarplan

PerMens werkt voor jongeren, volwassenen, langdurig verslaafden, (voormalig) dak- en thuislozen en zelfstandig wonende mensen die extra ondersteuning behoeven. Het gaat om  kwetsbare mensen die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van perMens leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren, en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen. Op vier woonlocaties bieden we intramurale woonzorg in het kader van de WMO en Beschermd Wonen. We exploiteren twee locaties met herstartstudio’s. We bieden ambulante woonondersteuning in het kader van ‘Housing first’ en wijkzorg. En we bieden zinvolle dagbesteding voor mensen die (nog niet) in het reguliere arbeidsproces kunnen meekomen.

Lees ook het beleidsplan.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het directieverslag dat onderdeel is van de jaarrekening. Zie de jaarrekeningen van 2019 en 2020.

De manier waarop de instelling geld verwerft

In de jaarrekening worden de inkomsten gespecificeerd per bron.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen is met name bedoeld om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en van de organisatie te waarborgen.

Het vermogen wordt in de jaarrekening 2019 en de jaarrekening 2020 verklaard.