Elke locatie een kerngroep

foto Kerngroep GSWDe inspraak van onze cliënten is een kernwaarde van de Volksbond en dus op alle locaties goed geregeld. Op elke locatie is een kerngroep die opkomt voor de belangen van alle bewoners en bezoekers. De leden zijn zelf cliënt. Ze komen wekelijks bij elkaar, met een of twee kerngroepondersteuners. De kerngroep-ondersteuners zijn begeleiders die onze cliënten helpen met constructief vergaderen. De leden van de kerngroep bespreken zowel het beleid als hele praktische zaken.

Meebeslissen en samenwerken

Kerngroepen hebben medezeggenschap over letterlijk alles wat er op een locatie speelt, zoals:

  • medicijnbeleid
  • inrichting van de locatie
  • maaltijdvoorziening
  • buurtcontacten
  • afspraken met externe organisaties en bedrijven

foto kerngroep samenwerkingsovereenkomstKerngroep en leidinggevende op de locatie sluiten jaarlijks een samenwerkings- overeenkomst af. Daarin staat het jaarplan met de gezamenlijke doelen.

Geen enkel locatiebesluit wordt genomen zonder overleg met de kerngroep. Minstens één lid van elke groep op locatie is ook lid van de overkoepelende cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De Volksbond heeft een zeer actieve cliëntenraad die alle cliënten van de Volksbond vertegenwoordigt. De cliëntenraad vormt de brug tussen cliënten en management. Een professionele kracht zorgt voor ondersteuning. De cliëntenraad vergadert eens in de twee weken om zo toezicht te houden op het beleid van onze organisatie en om advies te geven over allerlei onderwerpen. Het kan bijvoorbeeld gaan over plannen voor een nieuwe locatie of over veranderingen in de zorg.

Overal bij betrokken

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie en stuurt een afvaardiging naar alle belangrijke project- en werkgroepen. Zo is deze afvaardiging bijvoorbeeld ook betrokken bij gesprekken met zorgaanbieders.

In de cliëntenraad zitten leden van de kerngroepen. Tijdens de vergaderingen gaat het ook over de locaties. De kerngroepleden doen dan verslag van belangrijke onderwerpen op de Volksbondlocaties. Een afvaardiging van de cliëntenraad is aanwezig bij de kwartaalgesprekken van locatiemanagers. Die leggen daarin verantwoording af over het (financiële) beleid op hun locatie(s).

Onderzoek naar tevredenheid

De cliëntenraad heeft nog een belangrijke taak: het organiseren en afnemen van het tweejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de bejegening door medewerkers en over de respectvolle omgang. Ook blijken ze goed op de hoogte van de cliëntenraad en de kerngroepen. Participatie leeft dus echt onder cliënten.

Conferentie voor en door cliënten

Regelmatig organiseert de cliëntenraad een conferentie welke meestal plaatsvindt in kunstenaarsdorp Ruigoord. Alle kerngroepen komen daar bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Zo worden de banden tussen de locaties verstevigd. Daarnaast wordt de achterban bij de participatie betrokken. Leden van de cliëntenraad en de kerngroepen vertellen over hun werkzaamheden en over ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie.